Läs våra
Allmänna Användarvillkor
Läs våra
Allmänna Användarvillkor

Allmänna Användarvillkor

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige


Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling, som Partum AB utför, är för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Det kan finnas flera skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagen. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal.


Ändamål för behandlingen:

1. För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

2. För att kunna förmedla ”installations och byggtjänster” till dig.

3.För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster.

4.För att följa tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt konsumenttjänstlagen.


Laglig grund för behandlingen:
(Varför?)
1. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

2. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

3. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.

4. Följa tillämplig lagstiftning

 

Varför behöver vi ditt personnummer?

Vi/Partum AB behöver ditt personnummer för att det är enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid avtalsskrivning samt gentemot myndigheter som ex Skatteverket vid ROT-ansökan för din del. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi/Partum AB behöver kunna dela dina personuppgifter med Skatteverket i avsikt att söka ROT-avdrag i ditt namn, samt vid behov, med inkassohandläggare eller rättsinstans. Om detta sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Övriga personuppgifter såsom adress och telefonnummer kommer att delas med personal samt underleverantörer som är involverade i ditt ärende/projekt för att vårt avtal gentemot dig skall kunna fullföljas.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi/Partum AB och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. 


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Partum AB under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.  Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.
Partum AB gallrar registrerade personuppgifter regelbundet.
Partum AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.


Dina rättigheter

Oavsett vilket information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (”registerutdrag”). Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad.
  • Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information ha du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
  • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.
  • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter. Du har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Exempelvis kan du välja att inte bli kontaktad via e-post eller sms. Dock krävs ett skriftligt godkännande av ett avtal oss emellan.

 

Kontakta personuppgiftsansvarig (Petter Lindberg) på:

petter@partum.se om du har frågor gällande ovan.

 

Har du klagomål?

Om du skulle ha klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig i första hand kontakta oss enligt ovan. Du har självklart även rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn av oss och andra bolag som hanterar personuppgifter på den svenska marknaden.

Kontaktuppgifter

Vi svara gärna på dina frågor eller bokar in ett möte. Kontakta oss på mail, telefon eller via formuläret nedan.

Vilken tjänst rör meddelandet?

Kontaktuppgifter

Vi svarar gärna på dina frågor eller bokar in ett möte. Kontakta oss på mail, telefon eller via formuläret nedan.

Vilken tjänst rör meddelandet?